Debrief k 2. východoslovenskému turnaju SDL

Na 2. východoslovenskom regionálnom turnaji SDL sezóny 2020/2021 debatérky a debatéri okrem pripravovanej tézy debatovali aj na nasledovné dve improvizované tézy:

 1. Predaj orgánov, bez ktorých vie človek prežiť, by mal byť povolený
 2. Slovensko by malo poskytovať daňové úľavy pre ľudí, ktorí sa presťahujú do menej rozvinutých regiónov

V tomto článku nájdete debriefingové materiálny, ktoré pre vás k obom tézam vypracovali skúsení absolventi a absolventky debatných programov SDA, ktoré vám môžu objasniť najdôležitejšie strategické otázky v oboch tézach a dať prehľad niektorých možných argumentov, ktoré mohli oba tímy priniesť. Je dôležité podotknúť, že neexistuje jediný správny návod na debatovanie akjekoľvek tézy, takže rôzne tímy mohli mať k debate odlišné, no rovnako legitímne, prístupy.

 

Téza: Predaj orgánov, bez ktorých vie človek prežiť, by mal byť povolený.

Infoslide: Týmito orgánmi rozumieme orgány, po ktorých odobratí dokáže človek ostať nažive, napr. 1 z dvoch obličiek, časť pečene, pľúc či pankreasu. Vo väčšine krajín je v súčasnosti možné dobrovoľné darcovstvo, za ktoré darca nedostane zaplatené.

Kontext teze:

Množství orgánů, které jsou k dispozici pro nemocné nestačí na to, aby mohl orgán získat každý, kdo ho potřebuje. I když někdo orgán nakonec dostane, musí třeba čekat dlouhou dobu, než tuto šanci získá. Někteří pacienti a pacientky se této šance dožít ani nemusí.

Pacienti a pacientky jsou zařazení na čekací listinu zájemců o transplantaci a pokud je nějaký orgán od dárce k dispozici, tak se ze seznamu vybere podle stanovených kritérií osoba, která je pro přijetí orgánu nejvíce vhodná. Mezi faktory pro rozhodnutí patří shoda v krevní skupině a další biologické faktory které ovlivní, že tělo pacienta nebo pacientky ledvinu dobře přijme, dále je faktorem také doba kterou již osoba strávila čekáním na orgán.

Dárci a dárkyně orgánů se dělí na žijící a mrtvé. Zemřelým dárcem se stává osoba, u kterého byla zjištěna mozková smrt, ale orgány pacienta zůstaly nepoškozené. Žijící dárce nebo dárkyně orgánů může být příbuzný, nebo blízký člověk, který se rozhodne orgán darovat, aby mohl nemocnému zachránit život. Pro dárcovství platí přísná etická pravidla a pro darování je vyžadován svobodný a informovaný souhlas dárce nebo dárkyně. Jak je zmíněno v info slidu, v současnosti je ve většině zemí povoleno dárcovství dobrovolné, není tedy možné orgány prodat a vydělat si takovým způsobem peníze.

S tým

Obecně:

Infoslide vysvětluje většinu podmínek transplantace, tedy zejména typy transplantovaných orgánů. S tím, je třeba při přípravě počítat a nelze toto upřesnění teze nějak změnit. I když základ vyplývá už z infoslidu, určitě by bylo vhodné na úvod zadefinovat, jak by dárcovství probíhalo – např. i v současné době se vyžaduje u dárců svobodný a informovaný souhlas a je tedy vhodné zdůraznit, že i placeného dárcovství by bylo postupováno podobně a celý proces by byl např. smluvně ošetřen.

 1. Zdraví

Zvýšení nabídky orgánů na trhu

 • Tím, že bude možné orgány prodávat a kupovat vytvoří se na trhu větší nabídka těchto orgánů.
 • Bude to proto, že dobrovolné dárcovství je založeno pouze na ochotě lidí udělat něco bez finanční odměny. Dárcovství orgánů může být časově náročné, je spojené s předoperačními vyšetřeními a náročnými lékařskými zákroky. Jen málo lidí je pro tento krok ochotná pouze z nezištných důvodů. Pokud by se za dárcovství poskytla finanční odměna více lidí by bylo ochotno ledvinu darovat. Jednak by byli motivovaní finančním ziskem, který by jim pomohl zlepšit životní úroveň a taky by je peníze motivovaly podstoupit nepříjemnosti spojené s takto náročným lékařským zákrokem.
 • I v jiných oblastech života vidíme, že pokud lidem nabídneme peníze jsou ochotni dělat věci, které by jinak nedělali, např. chodí do náročné práce.

Omezení černého trhu.

 • I v současné době může docházet k situacím, kdy dochází k nelegálnímu prodeji orgánů, nicméně protože není tento prodej kontrolovaný, tak může představovat nebezpečí jak pro příjemce, tak zejména pro dárce orgánů, kterému při nelegálním prodeji orgánů nebude poskytnuta náležitá zdravotní péče.
 • Vzhledem k tomu že vše by probíhalo v utajení, tak nemusí probíhat za nejlepších zdravotních podmínek a není zajištěna kontrola toho, že dárce orgánů bude informován o všech důsledcích svého rozhodnutí a bude mu poskytnuta náležitá zdravotní péče po darování orgánu. Při legalizaci by se tento problém zmenšil, protože dárci a dárkyně by neměli důvod podstupovat nebezpečnější nelegální dárcovství, pokud je jim poskytnuta možnost, která je legální a zároveň bezpečnější pro jejich zdraví.

Tím, že bude na trhu větší nabídka orgánů dosáhneme toho, že se orgány dostanou k více lidem, kteří je potřebují a tím pádem bude moct více lidí žít plnohodnotný život. Zároveň se zmenší riziko toho, že by probíhalo nelegální dárcovství, tak že tímto lépe ochráníme i dárce. Celkově tímto budeme tedy schopni zlepšit zdraví obyvatel a tedy i zlepšit kvalitu jejich života.

 1. Svoboda

Svoboda rozhodovat co budu dělat se svým tělem

 • Tím, že stát zakazuje prodej orgánů omezuje svobodu lidí se rozhodnout jak budou nakládat se svým tělem a jak budou vydělávat své peníze.
 • Lidé jsou schopni posoudit důsledky svého jednání a je na nich, aby zvážili jakým způsobem vydělávají své peníze.
 • Prodej orgánů může sice představovat určité zdravotní riziko, ale stejné zdravotní riziko je i u jiných činností, které stát nezakazuje – např. náročné fyzické práce.
 • Je pak na každém, aby udělal rozhodnutí, zda bude peníze vydělávat peníze méně nebezpečnou cestou, ale za to déle, nebo využít prodej orgánů jako rychlejší způsob vydělávání peněz a následně volný čas, který nebude muset strávit prací, využít k aktivitám které jsou zajímavější než práce, případně prodejem orgánů získat prostředky pro zlepšení své životní úrovně rychleji a moci žít tedy dále lepší život.

Možnost ovlivnit svůj zdravotní stav

 • Bylo by spravedlivé umožnit prodej orgánů, protože by to lidem dalo větší možnost ovlivnit svůj osud, tak že by si mohli vydělat peníze a za ty nakoupit potřebný orgán.
 • Jak už bylo zmíněno více, pokud někdo potřebuje orgán, tak je v pořadníku, který určí, kdy dostane ledvinu. Pokud má pacient nebo pacient například specifickou krevní skupinu, nebo jiné zdravotní specifika, může být obtížné najít rychle vhodný orgán, protože jejich nabídka je omezená.
 • Osud člověka pak závisí na okolnostech, které není schopen ovlivnit, protože nikdo nemůže ovlivnit např. typ své krevní skupiny. Na rozdíl krevní skupiny nebo zdravotního stavu to, kolik člověk vydělá peněz lze do jisté míry ovlivnit, ať už zvýšenou snahou, nebo třeba zlepšením vzdělání.

Zavedením opatřením v tezi umožníme více lidem svobodně rozhodovat o svém životě a zvětšíme jejich možnost volby. Lidé si budou moci svobodně rozhodnout jak chtějí vydělávat peníze nebo o tom, že si mohou za peníze koupit zlepšení zdravotního stavu. Společnost bude spravedlivější, protože stát dá lidem více možností jak svými rozhodnutími zlepšit svou situaci a život.

 

N tým

S týmu se s největší pravděpodobností podaří dokázat, že zavedením teze se povede zvýšit celkový počet orgánů. U N týmu důležité se zamyslet nad alternativami, které by mohly zajistit větší motivaci dobrovolných dárců, zároveň také vysvětlit proč i zvýšení počtu orgánů nemůže vyvážit negativa, které zavedením teze nastanou. Je tedy třeba vysvětlit, že není možné zlepšit kvalitu života jedné skupiny lidí na úkor jiné.

 1. Ochrana prodejce orgánů

Svoboda rozhodnutí

 • Orgány budou prodávat častěji lidé v těžké finanční situaci, protože ostatní mají i jiné způsoby jak si vydělat peníze, případně je nepotřebují tak akutně. Pro osoby ve špatné finanční situaci bude těžší udělat opravdu svobodné rozhodnutí.
 • Pokud je někdo ve finanční tísni, tak není schopen racionálně přemýšlet o své situaci, protože stres z náročné životní situace způsobí, že jediné na co myslí, je najít řešení této situace a už není schopen vyhodnotit následky tohoto řešení.
 • Proto například mnoho lidí ve finanční tísni uzavře půjčky s lichvářskými úroky, i když je pro ně značně nevýhodná a často jim vysoké úroky způsobí v budoucnu více problémů.

Rizikovost

 • I když se dle teze jedná o orgány, bez kterých lze žít, vždy se jedná o lékařský zákrok, který má rizika.
 • Dárcovství orgánů může být časově náročné, je spojené s předoperačními vyšetřeními a náročnými lékařskými zákroky. I když zdravotní komplikace nemusí být časté, stále se jedná o invazivní zákrok s anestezií se kterým jsou spojena rizika, navíc například v případě v případě párových orgánů se jedná o změnu nevratnou, tedy navždy už přijdou o jeden z nich.
 • Tím se situace liší například od fyzicky náročné práce, u které hrozí zranění, protože v případě fyzicky náročné práce je možnost zranění výjimkou, která se nestane vždy. Naopak u dárcovství orgánů negativní následky – invazivní operace, nemožnost změny rozhodnutí a návratu orgánu nastanou vždy a ještě hrozí i další (infekce, pooperační komplikace..).

Úlohou státu by mělo být chránit jednotlivce před takovým rozhodnutí, které pro ně může být potenciálně špatné a které je může negativně ovlivnit do budoucna. Lidé v těžké finanční situaci mají obtížnější situaci posoudit své rozhodnutí a je zde riziko, že by svého rozhodnutí mohli později litovat. Protože se jedná o nevratný zásah do tělesné integrity jedná se o vážnější situaci, než jiné případy, kdy stát riskantní chování povoluje. Zároveň v obdobných případech, kdy hrozí poškození zdraví stát chování reguluje, např. zákaz tvrdých drog, bezpečnostní pásy. Proto by stát toto jednání neměl legalizovat.

 1. Úloha státu
 • Darování orgánu představuje zásah do tělesné integrity, který je (i když ne nezbytně životně ohrožující) nevratný.
 • Stát by tedy neměl ospravedlňovat prodej orgánů tím, že se tím umožní lidem žít lepší životy, protože si vydělají peníze prodejem.
 • Pokud je někdo v tak špatné situaci, že jediná možnost na zlepšení je prodej orgánů, tak úlohou státu by mělo být poskytnout této osobě takovou podporu (sociální dávky, pomoc s hledáním bydlení a práce), aby nemusela prodávat části svého těla.
 • Zároveň stát může využít jiné prostředky jak získat více orgánů – například kampaně na podporu dobrovolného dárcovství u osob u kterých nehrozí, že toto rozhodnutí budou dělat pod finančním tlakem.

Protože  má stát i alternativní možnosti jak orgány získat i jak řešit těžkou životní situaci lidí, neměl by se uchylovat k tomuto řešení, které má mnoho negativních důsledků.

 1. Spravedlnost

Získávání orgánu

 • Tím, že se v prodeji orgánů vytvoří trh, tak budou nespravedlivě zvýhodněni bohatí.
 • Jednak je možné, že část lidí, kteří nyní darují orgány bezúplatně nyní budou chtít své orgány prodat, protože se jim tato možnost bude zdát výhodnější.
 • Zároveň ty orgány “navíc”, které budou nabídnuty k prodeji budou nakoupeny bohatými lidmi, protože ti budou moci nabídnout lepší cenu.

Peníze a rovnost

 • Je nespravedlivé aby bohatí lidé měli lepší přístup orgánů, protože peníze neznamenají, že má osoba větší hodnotu
 • Finanční situace jednotlivce je ovlivněna mnoha faktory – prostředí ve kterém vyrůstal, vzdělání, diskriminace na trhu práce…
 • Ve velké části se jedná o věci, které jednotlivec není schopen ovlivnit a je tak nespravedlivé, aby měl někdo výhody na základě věcí, které sám neovlivnil.

Stát by měl budovat společnost ve které mají všichni stejné šance. Zavedením tohoto opatření bude jednat zvýhodňovat bohaté na úkor chudých tím, že bohatí budou mít snadnější přístup k orgánům a zároveň se může snížit nabídka orgánů pro chudé lidi, kteří se budou muset dále zadlužovat pro jejich získání, případně k nim nebudou mít vůbec přístup. Tím budou dále ve společnosti prohlubovat nerovnosti, které jsou nespravedlivé, protože lidé svou finanční situaci nemohou ovlivnit. Zároveň jak bylo zmíněno výše chudí lidé budou orgány prodávat dále se tedy bude prohlubovat tato nerovnost.

Závěr

Při debatě se debatéři a debatérky mohou zabývat tím, jak by zavedené opatření ovlivnilo nabídku orgánů, případně jestli by nebylo možné vymyslet jiné opatření.  Dále mohou debatovat o tom, jak spravedlivý je současný systém a jak spravedlivý by byl nový systém. Také se mohou zabývat tím nakolik má stát zasahovat do svobodného rozhodnutí jednotlivce o tom, jak nakládat se svým tělem a nakolik je jednotlivec schopný se svobodně a informovaně rozhodnout.

 

Téza: Slovensko by malo poskytovať daňové úľavy pre ľudí, ktorí sa presťahujú do menej rozvinutých regiónov.

Infoslide: Daňová úľava je odpustenie časti dane, ktorú platia zamestnanci z výplaty či firmy zo zisku. V decembri 2020 mal najvyššiu mieru nezamestnanosti na Slovensku okres Rimavská Sobota (20.26%), najnižšiu zas okres Bratislava V (3.68%).

SÚHLASNÝ TÍM

Prečo je súčasný stav problém a prečo ho má riešiť štát?

 • nerovnosť v regiónoch je kolektívny problém – pri systémovom zlyhaní je potrebný zásah štátu, ak ho máme vyriešiť
 • úlohou štátu je starať sa o všetkých svojich občanov – aktuálne sa to nedeje kvôli nerovnosti a nespravodlivosti, ktoré sú prepojené s mnohými vecami (ako napr. možnosť sociálnej mobility, pocity ľudí voči štátu a vláde a z toho plynúce politické preferencie atď.)
 • aktuálne sú takéto regióny neatraktívne a sú zaseknuté v začarovanom kruhu chudoby (sme menej rozvinuté, preto sa sem nikto nesťahuje a keď sa sem nikto nesťahuje, nerozvíjame sa)
 • rozseknúť by to mal práve štát, nakoľko na prelomenie tohto kruhu je potrebné dodať motiváciu (nikto nechce prísť o svoju kvalitu života a svoje pohodlie len tak) a štát má prostriedky v dostatočnom rozsahu na to, aby motivoval potrebný počet ľudí na presun

Prečo to robiť prostredníctvom daňových úľav?

 • je to legitímne (môžeme to urobiť): dane sú jeden z nástrojov na sociálne a ekonomické zmeny (rovnako ako rozdelenie rozpočtu, investície a podobne)
 • je to dobré (mali by sme to urobiť):
 • na rozdiel od priamych investícií a priamych motivačných schém nie sú dane nátlakové; stále to necháva priestor pre slobodu rozhodovania jednotlivcov
 • tento nástroj je komplementárny s inými opatreniami (investíciami do infraštruktúry a rozvojom daných regiónov)
 • práve daňové úľavy budú motivovať najschopnejších ľudí, ľudí s najvyšším príjmom, lebo pre nich bude mať tá úľava najväčší prínos (oproti napr. priamym investíciám, ktoré by ponúkli paušálnu podporu každému, kto sa presťahuje, bez ohľadu na iné atribúty)

Aké budú dopady opatrenia?

 • zlepšenie stavu v regiónoch
 • ako sme si ukázali pri bode o tom, prečo práve daňové úľavy sú vhodným prostriedkom, najlákavejší je tento benefit pre najschopnejších a najlepšie zarábajúcich ľudí
 • takýto ľudia dokážu vytvárať fungujúce podniky, nové pracovné miesta, ale regiónu prispieť aj tým, že sú aktívnymi občanmi, vedia sa zapájať do života toho daného regiónu
 • okrem toho je budovanie infraštruktúry nákladné a vôľa to robiť je závislá od dopytu – ak nie sú ľudia (je ich tam málo, sťahujú sa preč), nie je dopyt, ale ak ich tam pritiahneme, vytvára sa priestor na požadovanie dobudovania infraštruktúry
 • prerušenie cyklického stavu
 • cyklické správanie sa – regióny s nižšou infraštruktúrou znamenajú pre ľudí vyššie náklady (menej pracovných príležitostí, nižšia kvalita života, potreba presunov za kultúrou, prácou, kvalitnejším vzdelaním)
 • ľudia sa do menej rozvinutých regiónov nesťahujú a tí, ktorí tam žili, sa často sťahujú preč
 • cyklická chudoba – regióny sa nerozvíjajú (neprichádzajú mladí, schopní ľudia; noví zamestnávatelia, nové podniky) a tým, že sa nerozvíjajú, nie sú atraktívne a keďže nie sú atraktívne, ľudia sa tam nesťahujú….
 • nikto nechce byť „ten prvý“, kto takýto kruh preruší na úkor vlastného pohodlia – preto musí zasiahnuť štát a svojimi prostriedkami motivovať dostatočne veľkú masu ľudí na presun
 • vďaka presunutým ľuďom sa v daných regiónoch vytvorí zvýšený dopyt – priestor pre nové pracovné miesta a nový pracovný trh celkovo

Ak by sme chceli vopred reagovať (predrefut) PRÍPADNE ak by sme chceli priniesť argument o väčšej slobode:

 • možno by chcel nesúhlasný tím hovoriť o neslobode rozhodovania – štát modeluje, čo a ako si máme myslieť a chce, aby sme sa nejako rozhodovali
 • ľudia nerobia plne informované rozhodnutia ani pri sťahovaní sa do miest alebo ostávaní v mestách – nemajú plný obraz o pracovných a iných možnostiach, je to skôr dojem alebo povrchné informácie (je tam toho viac)
 • sťahovanie do miest tiež nie je slobodné, ale ekonomicky vynútené – potrebuješ vyšší plat, potrebuješ prácu, v regióne ju nezoženieš, si dohnaný k presunu
 • v tomto prípade teda štát krátkodobo tlačí na konkrétny typ rozhodnutia, ale v dlhodobom merítku vytvára viac priestoru na slobodné rozhodovanie, lebo reálne bude možné vybrať si život aj v hlavnom meste aj v regióne na Orave bez toho, aby človek v jednom živoril a skutočne žiť a fungovať vedel len v tom druhom

NESÚHLASNÝ TÍM

Opatrenie nebude efektívne – na niekoľkých úrovniach:

 • zavedením daňových úľav sa nezlepší infraštruktúra
 • firmy nenasledujú zopár jednotlivcov, ktorí sa presťahujú, firmy nasledujú kapitál a ten je tam, kde je infraštruktúra
 • na to, aby sa sťahovali napr, firmy, ktoré môžu priniesť veľa pracovných miest alebo aby si nové spoločnosti vybrali zaostalé regióny je potrebná práve chýbajúca infraštruktúra
 • profil človeka, ktorý sa na základe tohto opatrenia presťahuje
 • tí najlepší, ktorí by regiónu možno aj mohli pomôcť, budú už vo väčšine mať zariadený úspešný život v centre/vyspelých regiónoch (fungujúce podniky, kancelárie s vybudovanou značkou a známou adresou, deti študujúce na dobrých školách)
 • takýto ľudia sa budú presúvať len ťažko, lebo by to pre nich znamenalo sťahovanie, presun niekam, kde bude ich kvalita života nižšia, finančné straty a pohoršenie (daňová úľava nevyváži vybudovanú a bohatšiu klientelu), nepohodlie spôsobené opustením vytvoreného života (sieť priateľov, obľúbené obchody a reštaurácie, dostupnosť kultúry, škola a kamaráti ich detí)
 • kto sa skutočne bude presúvať bude niekto, kto si má v centre a vo veľkých mestách problém nájsť dobre platenú prácu (niekto priemerný)
 • výstupom tohto opatrenia nebude, že prídu najschopnejší ľudia, ktorí si otvoria podniky a zvýšia zamestnanosť, prípadne neskutočne zlepšia kvalitu života na danom mieste
 • títo ľudia však veci nielen nezlepšia, oni ich ešte zhoršia – prídu súťažiť o pracovné príležitosti, ktoré by boli v regióne tak ako tak a ktorých je tam už teraz málo

Nespravodlivé zvýhodnenie – na niekoľkých úrovniach:

 • takéto zvýhodnenie prisťahovaných ľudí ešte zhorší podmienky pre domáce obyvateľstvo
 • ako sme si ukázali v bode o neefektivite, prídu najmä priemerní ľudia, ktorí budú súťažiť o tie isté pracovné miesta, ako súťaží už teraz lokálne zúfalé obyvateľstvo
 • naviac budú mať prisťahovaní ľudia daňové úľavy, vďaka ktorým ušetria a teda budú ochotní vziať aj nižší plat (lebo spolu s daňovou úľavou bude pre nich výsledná výška dostačujúca)
 • toto si domáce obyvateľstvo nebude vedieť dovoliť spraviť a teda pri súťaži o pracovné miesta vyhrajú ľudia, ktorých príchod im mal pomôcť
 • výsledná situácia – viac ľudí sa bije o rovnaký počet pracovných miest, vďaka daňovým úľavám existuje ochota zobrať aj o niečo nižšie platy, platy v regióne sa tlačia nižšie a v konkurencii na pracovnom trhu sme dali výhodu jednej skupine, ktorá si to môže viac dovoliť akceptovať
 • daná ponuka nie je pre všetkých; opatrenie šité na mieru „bielemu mužovi“; diskriminácia ľudí z minorít
 • LGBTQ a podobné skupiny finančne trestáme za to, kým sú – menej rozvinuté regióny sú spravidla konzervatívnejšie a k takýmto veciam menej priateľské
 • štát takýmto ľuďom upiera možnosť byť na tom finančne lepšie (skrz daňové úľavy), prípadne im to ponúka výmenou za výrazne zhoršenú kvalitu života

Aké sú možné scenáre:

 • ak by to fungovalo:
 • menej príjmov pre štát – každý presťahovaný človek predstavuje pre štát určitý výpadok na daniach
 • menšia ochota robiť ďalšie (a efektívnejšie) politiky na zlepšenie situácie – politici budú mať odfajknuté, že sa tejto téme už venovali a niečo pre jej riešenie urobili a politická vôľa reálne investovať do obnovy a zlepšovania infraštruktúry v daných regiónoch, bude znížená
 • ak by to nefungovalo:
 • zbytočný neporiadok a zmätok – vytvárame dvojúrovňové zdanenie na základe pomerne arbitrárnej veci ako je sťahovanie sa z regiónu do regiónu a to bez očakávaných výsledkov
 • nevôľa ľudí – v opatrení budú vidieť mrhanie financiami

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *